Vedtægter for Frecia Seniorklub

§1       Navn og hjemsted:

    1. Seniorklubbens navn er Frecia Døves Seniorklub.

    2. Seniorklubben blev stiftet den 1. december 1977.

    3. Seniorklubbens hjemsted Fredericia Kommune.

    4. Seniorklubben er tilsluttet Danske Døves Landsforbund.

 

§2       Formål og virkeområde:

2.1      Seniorklubbens formål er at aktivere døve pensionister, førtidspensionister og efterlønmodtagere ved at arrangere sammenkomster og at oplyse rettigheder og sociale udfordringer.

2.2      Seniorklubbens virkeområde er Sydjylland og Sønderjylland.

 

§3       Medlemskab og kontingent:

3.1      Medlemmer af seniorklubben er døve og hørehæmmede pensionister,      førtidspensionister og efterlønmodtager.

3.2      Kontingent fastsættes af generalforsamling

3.3      Kontingenter skal være indbetalt inden 1. marts.

3.4      Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.

 

§4       Generalforsamling:

4.1      Generalforsamlingen er seniorklubbens højeste myndighed, og kun denne kan give, forandre og ophæve vedtægterne.

4.2      Seniorklubbens ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i januar kvartal.

4.3      Den ordinære generalforsamling med angivelse af dagorden skal indkaldes med 4 uger varsel.

4.4      Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødes antal.

4.5      Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

           1.   Valg af dirigent og referent.

           2.   Formanden aflægger årsberetningen.

           3.   Kassereren aflægger årsregnskabet til godkendelse.

           4.   Behandling af forslag.

           5.   Valg af bestyrelse:

                 a.: Formand – hvert år.

                 b.: Kasserer – lige år.

                 c.: Sekretær – ulige år.

                 d.: 1. Repræsentant – lige år.

                 e.: 2. Repræsentant – ulige år.

                 f.: 1. Suppleant – lige år.

                 g.: 2. Suppleant – ulige år.

           6.   Valg af revisor:

                 a.: Valg af revisor- hver år.

                 b.: valg af revisorsuppleant - hver år.

7.   Eventuelt.

 

4.6      Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.7      Kun medlemmer defineret i § 3.1 har stemmeret og er valgbare til klubbens bestyrelse. Er det umuligt at finde personer fra 60 år til bestyrelsen, kan  klubben dispensere fra vedtægterne ved at vælge personer under 60 år til    bestyrelsen.

4.8      Der kan ikke gives skriftlig fuldmagt til at stemme for andre medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamling.

4.9      Hvis et medlem, der er opstillet til en bestyrelsespost, ikke kan være til stede ved generalforsamling, der kan indhentes skriftlig fuldmagt fra den
 på gældende person. Fuldmagten gives til dirigenten.

4.10    På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

4.11    Til ændring af klubbens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

4.12    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 10 navngivne medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsordenpunkter.

4.13    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter
modtagelsen af den skriftlige anmodning.

§5       Bestyrelsen:

5.1      For en bestyrelse på 5 personer:

           Seniorklubben ledes af en bestyrelse af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 repræsentanter, der alle vælges på generalforsamlingen.

eller

           For bestyrelsen på 3 personer:

           Seniorklubben ledes af en bestyrelse af en formand, en kasserer og en sekretær, der alle vælges på generalforsamling,             

5.2      Genvalg kan finde sted.

5.3      For en bestyrelsen på 5 personer:

           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst
2 bestyrelsesmedlemmer er på til stede.

5.4      For bestyrelsen på 3 personer:

           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 er på til stede.

5.5      Bestyrelsesmedlemmer, der under varetagelse af deres hverv får kendskab til medlemmers forhold, har tavshedspligt herom.

5.6      Bestyrelsen udpeger 2 personer, som skal repræsentere klubben på DDLs
ældreforum (formandsnetværksmøde).

5.7      Bestyrelsen kaldes til mødet af formanden, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

5.8      Seniorklubben Frecia tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af aktiver tegnes ved underskrifter af den
samlede bestyrelse.

5.9      Hvor disse vedtægter intet forskriver, må bestyrelsen under ansvar over for generalforsamling træffe beslutning efter bedste skøn.

 

 

§6       Årsregnskab:

6.1      Seniorklubbens regnskabsår er kalenderåret.

6.2      Årsregnskabet, som er godkendt af bestyrelsen, revideres af en
på generalforsamlingen valgt revisor.

6.3      Godkendt årsregnskab underskrives umiddelbart efter generalforsamling af dirigenten.

 

§7       Opløsning: 

7.1      Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamling afgivne stemmer er herfor på 2 generalforsamlinger med 3 måneder mellemrum.

7.2      Klubbens værdier kan aldrig deles mellem medlemmer. Værdierne opbevares hos Fredericia Tegnsprogsforening til gavn for ældre døve.

 

§8       Ikrafttræden:

8.1      Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den       /        2018

 

 

_____________________                            ______________________

           Formand                                                              Dirigent