Referat af netværksmøde for seniorklubberne

Referat af netværksmøde for seniorklubberne den 7.oktober 2019.

 

Deltagere: Helle Knudsen Aakanden, Inger Mikkelsen Heden, Jørgen Mortensen

Svanereden, Bent Brøndum Brohusklubben, Vagn Lykke Nielsen Frecia, Erna

Irene Christiansen Valdemar sejr, Kristiane Jensen seniorklub Nord, Folmer

Pedersen Fynboerne, Katrine Eskelund DDL.

 

1. DDL’s indsats på ældreområdet.

Indsatsen består både af ældrevejledning på Fyn og i Jylland samt en lang række

andre fokuspunkter. Ældrevejledningen får varig driftsstøtte fra Socialministeriet

og fortsætter derfor indtil andet bliver besluttet fra politisk side. DDL’s

ældrevejleder Josephine Anker tilbyder besøg til alle ældre døve over 65 år, som

er bosiddende i Jylland og på Fyn med undtagelse af Fredericia og Aalborg

kommuner, som har eget tilbud. Grundet den nye persondatalov får

ældrevejlederen ikke automatisk besked om, når en døv borger bliver 65 år.

Formændene bedes derfor opfordre deres medlemmer til selv at tage kontakt til

ældrevejlederen ved behov. Udover hjemmebesøg tilbyder ældrevejlederen

også vejledning i seniorklubben og via Skype, ligesom det er muligt at få

ældrevejlederen med som bisidder ved hospitalsundersøgelser og lægebesøg.

Besøgstjenesten for døve er blevet en del af ældrevejledningen. Det er fortsat

en udfordring at skaffe besøgsvenner nok til at dække behovet. DDL har i flere år

søgt efter en lokal leder til besøgstjenesten i København. Det er nu lykkedes, da

Gugga Sønnichsen har sagt ja til opgaven. Lederfordelingen for besøgstjenesten

er derfor som følger:

 

Nordjylland: Karen Bruun

Vestjylland: Inger Mikkelsen

Midtjylland: Dorthe Johnsen

Storkøbenhavn: Gugga Sønnichsen

 

I de regioner, hvor det ikke har været muligt at finde en lokal leder henvises til

Katrine Eskelund kj@ddl.dk

 

Udover ældrevejledningen arbejder DDL på at understøtte lokale

problemstillinger og indsatser. Blandt andet samarbejder DDL med Københavns

kommune om deres nye plejetilbud for ældre døve i Kastanjehusene på

Nørrebro. Pt har stedet en døv beboer, en mere er på vej og stedet er klar til at

tage imod flere. Personalet er i gang med at lære tegnsprog, ligesom

Kastanjehusene har en døv sosuelev i praktik og to døve vikarer ansat. DDL er

løbende i kontakt med stedet for at sikre, at ældre døve sikres de bedste

betingelser for et godt samarbejde med personalet og tryghed i hverdagen.

Netværket drøftede plejetilbud generelt til ældre døve. Kommunerne vil gerne

holde på deres egne borgere og tilbyde dem lokale plejetilbud ligesom en del

ældre døve ønsker at blive i nærområdet og tæt på familien.

 

Vi drøftede Ulleruphus og hvorfor ikke alle døve i Jylland ser det som et naturligt valg af

plejecenter. Stedet har lige fået ny leder Jane Pedersen.

Til opfølgning. Ældre døve gerne vil have noget mere viden om det frie

plejehjemsvalg. Ældrevejlederne opfordres til i deres vejledning samt i

seniorklubberne at informere om mulighederne, ligesom ældrevejledningen og

CFD bør være opmærksomme på at informere om mulighederne i deres dialog

med kommunerne.

 

2. Nordisk seniortræf i Aalborg.

78 deltagere var med til nordisk seniortræf i Aalborg i august måned. Første

gang nogensinde, at alle lande fra repræsenteret. En del fra København men kun

to fra provinsen deltog fra Danmark. Nogle ældre døve fra provinsen havde

fravalgt træffet på grund af, at der ikke var så meget nyt for dem i forhold til

udflugtsmålene. Uheldigvis faldt træffet sammen med seniorhøjskolen på

Castberggård. Flere havde meldt tilbage, at de synes træffet var for dyrt, og flere

var usikre på mulighederne for at søge støtte. I forbindelse med træffet holdt

Asger Bergmann et oplæg om det gode seniorliv, hvor deltagerne skulle tage

stilling til forskellige spørgsmål.

Formændene blev bedt om at gøre det samme.

Under spørgsmålene er formændenes svar noteret:

A. Er du tilfreds med dit liv som senior?

 

Alle er ret tilfredse med deres liv som senior, og det er meget på niveau

med hørende ældre. Mange ældre døve vil gerne bo nær deres familie,

men vil også meget gerne være sociale sammen med andre ældre døve. I

de andre nordiske lande bor ældre døve spredt, og det kan være svært at

have socialt liv. Vi drøftede flextrafik som transportmulighed til og fra

seniorklubben. Det kræver dog, at man selv betaler noget af

omkostningen og kan ansøges gennem CFD’s døvekonsulenter. Der

opfordres til samkørsel.

 

B. Er der noget du savner i din hverdag?

Generelt mangler der tilgængelighed for døve i det offentlige rum – f.eks.

ved togaflysninger. Nogle ældre har rigtig svært ved alle de digitale

løsninger og muligheder og er dårligt stillet, når de ønsker at komme i

kontakt med det offentlige.

 

Generelt ønsker ældre døve også større klarhed over tolkemarkedet og

de muligheder, der er. Alt for mange oplever, at der ikke bliver bestilt

tolk ved hospitalsindlæggelser.

Det ville være meget bedre, hvis der som i Sverige automatisk blev bestilt tolk,
når en døv borger blev indlagt.

 

Ældre døve ved ikke nok om brug af fjerntolk. Formændene opfordrede

derfor hinanden til at invitere en fagkyndig på besøg til at fortælle mere

om mulighederne for fjerntolkning.

Ældre døve savner muligheder for at kombinere motion og tegnsprog.

C. Hvad kan ældre døve selv gøre for at få et aktivt seniorliv?
Ældre døve skal selv tage ansvar for eget liv og hjælpe hinanden.

Mange kæmper med ensomhed, hvor ældre døve godt kan hjælpe hinanden noget mere

– eventuelt ved at melde sig som besøgsven eller reklamere for

tilbuddet. Ældre døve kan udveksle vennetjenester internt i

foreningerne:
Jeg hænger et billede op for dig, og du får en kageopskrift af mig.

 

D. Hvad kan dit døveforbund gøre for at livet som senior bliver endnu

bedre?

Formændene ønskede, at DDL lavede rabatordninger særligt for ældre

døve ala dem, som Ældresagen også har - f.eks. rabatordninger på briller.

 

Formændene havde et ønske om, at DDL laver en social fond, hvor man

kan søge tilskud til sociale arrangementer.

 

DDL må gerne lave flere videoer på ældreområdet. Vigtigt at videoerne

er langsomme og forklarer budskabet i dybden.

Videoerne skal gerne være på både hjemmeside og Facebook.

Stor ros til landsformand Lars Knudsen for hans mange gode videoer

Ældre døve savner Døvebladet og de generelle informationer om,

Hvad der sker rundt om i Danmark.

Fremover rundsender Katrine seniorklubbernes programmer til formændene.

 

Datoer for deadlines er 1.december 2019 og 1.juni 2020.

 

Fremover bedes så meget som mulig information om arrangementer være på

tegnsprog.

Om to år skal seniortræffet være i Finland. Så snart datoen

forelægger for træffet, melder DDL den ud.

 

3. Seniortræf i Fredericia 2020.

Datoen for træffet er 10.juni 2020. Træffet er fast den anden onsdag i juni og

afholdes til næste år i Dronning Margrethe hallen https://www.messec.dk

Programmet følger i starten af januar 2020 samt pris for deltagelse. I 2021

afholdes træffet i Herning.

 

4. Nyt fra seniorklubberne.

Valdemar sejr. Mødes 1 mandag om måneden og er glade for deres lokaler, som

er mere døvevenlige end de gamle. Der er omkring 25 medlemmer, og klubben

er voksende. En gang om året arrangerer klubben en udflugt og har sommetider

foredrag, bankospil og andre aktiviteter. Medlemmerne kommer fra Næstved,

Københavnsområdet, Lolland, Ringsted. Det koster 100 kroner om året at være

medlem af klubben.

 

Frecia. 104 medlemmer og aktiviteterne følger deres vante gang. Der kommer

cirka 50 medlemmer pr gang. Alle informationer er lagt på Frecia´s hjemmeside,

hvor aktiviteterne findes på tegnsprog. Frecia har et samarbejde med døves

ressourcecenter, hvor de prøver at lave egen forening. Kontingent koster 200 kr.

årligt. Frecia mødes på Ulleruphus 2 gange om måneden.

 

Heden: Klubben har 30 medlemmer, og der kommer cirka 20-25 medlemmer pr

gang sommetider helt op til 28 medlemmer. Heden får tilskud fra Herning

kommune gennem § 18 midler og er en selvstændig forening. Medlemmerne

betaler 150 kroner i kontingent.

 

Seniorklub Nord: Seniorklubben har arbejdet på at komme ind under Aalborg

tegnsprogsforening, og bestyrelsen arbejder videre med processen. Det

forventes, at der er nyt i processen først i 2020. Klubben har 40-45 medlemmer

og mødes om onsdagen. Hvis der er udflugter eller ture ud af huset, sker det fast

på en torsdag cirka en gang om måneden. Sidste torsdag i hver måned er der

åbent hus på kulturcenteret, hvor alle er meget velkomne. Seniorklubben

afholder bankospil fra 10-12, og der er mulighed for at købe frokost i køkkenet,

hvis det bestilles på forhånd.

 

Aakanden. Helle Knudsen er nytiltrådt afdelingsleder for Aakanden. Helle har

sagt ja til posten i et år. Seniorklubben mødes hver anden onsdag og havde for

nyligt foredrag med Emilio, som har skiftet køn. Seniorklubben har 52

medlemmer, som ikke betaler kontingent, fordi klubben er under Aarhus

døveforening. Det er stadig en proces at finde ud af, hvordan det bedst muligt

kommer til at fungere med at være en underafdeling; blandt andet med at få

skaffet offentlige midler. Årsmødet til februar 2020 skal der gøres status på,

om det fungerer at være under døveforeningen, da der for seniorerne i Aarhus

både er fordele og ulemper ved at være en underafdeling.

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med foreningskontingent og betaling af

medlemskab, så opfordres formændene til at skrive til DDL, som vil prøve at

være behjælpelige med at svare.

 

Fynboerne: Klubben har de sidste 6 år haft tovholdere i stedet for en formand

men besluttede sidste år igen at prøve den gamle model med en formand og

bestyrelse. Formanden er nu Folmer Pedersen. Klubben har forskellige

arrangementer; blandt andet har klubben været på besøg hos Brohusklubben og

haft besøg af lægen Jerk Langer om sundhed og kost hos ældre.

 

Svanereden: Klubben har 14 medlemmer og har faste egne lokaler. Klubben

tager sommertider på udflugt, men har også banko og lotteri på programmet.

Der betales 300 kr om året årligt i kontingent. Seniorklubben er selvstændig.

Seniorklubben mødes 2 gange om måneden om torsdagen.

 

Brohusklubben. Klubben har 179 medlemmer og får årligt tilskud fra Københavns

kommune. Torsdag er fast mødedag, hvor der mandag og tirsdag er løse

arrangementer. I 2020 skal Brohusklubben på tur til Polen med guidning.

Medlemmerne af Brohusklubben betaler 100 kroner årligt i kontingent, men det

er et krav, at man også er medlem af 1866 for at dække blandt andet

lokaleudgifter. I gennemsnit kommer cirka 60 medlemmer pr gang.

 

Seniorklubberne opfordres til at besøge hinanden internt.

 

Næste netværksmøde finder sted den 23.marts 2020.