Referat af netværksmøde for seniorklubberne

Referat af netværksmøde for seniorklubberne den 8.oktober 2018.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Kort nyt fra DDL’s indsats på ældreområdet

3. Referat af Nordisk seniorrådsmøde, september 2018

4. Evaluering af seniortræf i Aalborg, juni 2018

5. Seniortræf, hotel Falster, 12.juni 2019 kl. 12-18

6. Nordisk seniortræf i Danmark 2019

7. Nyt fra seniorklubberne

8. Eventuelt og næste møde.

Deltagere: Vagn Nielsen Frecia, Erna Irene Christensen Valdemar Sejr, Karen

Hansen Saxenhus pensionistklub for døve, Anne Louise Nielsen Aakanden, Inger

Mikkelsen Heden, Bente Kofoed Fynboerne, Vibeke Borup Fynboerne, Bent

Brøndum Brohusklubben, Katrine Eskelund DDL.

Afbud: Ole Sørensen Aalborg, Jørgen Mortensen Horsens.

Ad 1:

Fælles velkomst ved Bent Brøndum.

Ad 2:

Besøgstjenesten for ældre døve.

Der har siden sommer været lidt udskiftning på de lokale lederposter for

besøgstjenesten. Birthe Møl Laursen i Aarhus har valgt at stoppe som leder. I

stedet er Dorthe Johnsen trådt til efter Birthe.

I Storkøbenhavn har Gugga Sønnichsen sagt ja til at blive leder for

besøgstjenesten. Guggas opgave bliver at matche henvendelser fra ældre døve

med besøgsvenner.

På landsplan er der 44 besøgsvenner. En del af dem har lige været samlet på

Castberggård, hvor vi havde besøg af nogle frivillige fra et hospice samt et

oplæg af Gugga, der udover at være besøgsven også er frivillig våger. Døves

Kirke i København har taget initiativ til at oprette en vågetjeneste for døende

døve. Som udgangspunkt er alle med kontakt til døende døve velkomne til at

henvende sig for mere information om tilbuddet, men alle de tilknyttede

vågere er bosiddende i Storkøbenhavn. Døves Kirke kan derfor ikke love, at de

kan imødekomme alle ønsker. Mere information om vågetjenesten findes her:

https://www.doveskirke.dk/vaagetjeneste/information-om-vaagetjenesten/

Blandt besøgstjenestens frivillige har der været interesse for at oprette en

vågetjeneste på Fyn og i Jylland. En gruppe frivillige vil arbejde videre med

ideen og tage kontakt til døvepræsterne for videre samarbejde.

Ældrevejledningen er stadig delt sådan, at Josephine Anker DDL dækker Fyn og

Jylland, mens Anne Margrethe Philipsen CFD dækker Sjælland. Aalborg og

Fredericia har stadig deres eget tilbud.

Ad 3:

Danmark og DDL var i begyndelsen af september vært for Nordisk

seniorrådsmøde, hvor repræsentanter for alle de nordiske lande mødtes for at

diskutere relevante temaer for ældre døve. Udfaldet af mødet blev, at der i

fællesskab blev udarbejdet fem fælles arbejdspunkter, som hvert land er

forpligtet til at kæmpe videre for. De fem punkter er:

Ældre døve har ret til tegnsprog

De nordiske senior- og døveforbund vil kæmpe for at sikre ældre døves ret til

tegnsprog.

Ældre døve har ret til et tegnsproget plejemiljø

Ældre døve har ret til at være i plejemiljø, hvor de er sikret en god

kommunikation med personalet. Der bør ansættes flere døve medarbejdere og

hørende plejepersonale skal lære tegn. Ligeledes skal plejecentrene sikre en

ligeværdig kommunikation ved hospitalsindlæggelser og lægeundersøgelser,

hvor der altid skal bestilles tegnsprogstolk.

Ældre døve har ret til samme informationer som hørende ældre

Ældre døve skal sikres relevante informationer på tegnsprog særligt med fokus

på de ældre døve, der har svært ved at læse og skrive. Døveforeningerne og

seniorklubberne har et ansvar for at sikre relevante informationer ligesom de

nordiske døveforbund skal sikre at samfundsnyttige informationer er oversat til

tegnsprog. Ældre døve bør sikres viden på tegnsprog om forebyggelse af

aldersrelaterede sygdomme.

Ældre døve har ret til socialt samvær på tegnsprog

Ældre døve skal have mulighed at opleve identitet som døv sammen med andre

døve. De nordiske senior- og døveforbund skal sikre, at ældre døve har

mulighed for at mødes på tværs af lande; blandt andet via Nordisk seniortræf

og Nordisk kulturfestival.

Ældre døve, der bor alene eller isoleret skal have mulighed for samvær på

tegnsprog. Enten via en besøgsven eller digitale kommunikationsformer – f.eks.

Skype.

Ældre døve har ret til tolk

Ældre døve skal automatisk sikres tegnsprogstolk ved hospitalsindlæggelser og

lægeundersøgelser.

Ældre døve skal sikres tilgængelighed via tolkning; blandt andet via muligheden

for døvetolk for at undgå misforståelser.

Næste nordiske seniorrådsmøde finder sted i 2020 i Sverige.

Ad 4:

Evaluering af seniortræf 2018 i Aalborg.

Arrangørerne har fået mange gode og positive tilbagemeldinger. Hyggeligt

samvær og god mad.

Formændene tilkendegav, at det var et godt arrangement og spændende at

høre om Musikkens hus. En kommenterede, at tjenerne var gode til at aflæse

døve og tegnsprog. Flere var spændte på at se det gruppebillede, som blev

taget og efterlyste muligheden for, at det blev rundsendt.

Nogle efterlyste foredrag, andre ville gerne udelukkende det sociale.

Formændene blev enige om, at det er op til de årlige arrangører at bestemme,

om de ønsker foredrag eller ej, og vigtigt at arrangørernes valg bliver

respekteret. Hvis man ønsker foredrag kan det eventuelt være et kort oplæg

om aldersrelaterede emner eller sjove indslag fra døve.

Vi skal fremover huske, at seniortræffet skal finde sted den anden uge i juni.

Ad 5:

Seniortræf 2019, Lolland Falster 12.juni fra kl. 11-18 2019.

Holdes på det ældrevenlige hotel Hotel Falster beliggende i Nykøbing Falster.

Invitation bliver sendt ud til seniorklubberne i januar 2019. Det bliver op til hver

seniorklub at reservere værelser til deltagerne, og det er muligt at reservere

værelser sådan, at deltagerne kan komme dagen før eller blive til dagen efter.

Det er muligt at gå til hotellet fra banegården. Programmet kommer

formentligt til at bestå af frit samvær.

Det vil være rart, hvis arrangørerne kan anbefale en campingplads i nærheden,

sådan at deltagerne har mulighed for at være sammen.

I 2020 er det Frecia, der arrangerer seniortræf. Træffet bliver i 2020 afholdt den

10.juni.

Ad 6:

Nordisk seniortræf i Aalborg 2019.

Træffet finder sted den 26-31.august 2019. Træffet bliver afholdt i Aalborg og

DDL vil løbende informere medlemmerne om træffet.

Pris for deltagelse er: Enkeltværelse pr person: 6100 kr. Dobbeltværelse 5300

kr. Der er mulighed for at søge DDL’s støttefond, flere informationer forefindes

på DDL’s hjemmeside.

Ad 7:

Nyt fra seniorklubberne.

Aakanden: Anne Louise ønsker at stoppe som formand efter 19 års

formandsskab. Det bliver måske vanskeligt at finde en afløser. Samtidig

overvejer Aakanden at blive lagt ind under Aarhus døveforening. Der bliver i

nærmeste fremtid afholdt et samarbejdsmøde med Aarhus døveforening om

fremtiden. Aakanden har 52 medlemmer.

Heden: Inger har været formand siden 2004 og har et godt samarbejde med

bestyrelsen. Heden har omkring 30 medlemmer. Ellers alt vel i det vestjyske.

Saxenhus: Karen har været formand siden 2010. Saxenhus har 5 medlemmer

hvoraf de tre er i bestyrelsen. De fem mødes til socialt samvær.

Valdemar Sejr: Valdemar Sejr har lige fået 4 nye medlemmer og er i alt 24

medlemmer. Erna fortsætter som formand.

Frecia: Seniorklubben har 104 medlemmer og Vagn fortsætter som formand.

Pænt fremmøde til seniorklubsmøderne. Frecia har fast mødested på

Ulleruphus.

Fynboerne: Økonomisk hører Fynboerne under Fyns døveforening. Klubben har

63 medlemmer og har 3 tovholdere, der står for at lave aktivitetsprogram.

Brohusklubben: 198 medlemmer. Ved foredrag kommer mellem 80-90

deltagere. Ved alment socialt samvær lidt færre deltagere men ved festlige

lejligheder er der stor tilslutning - ofte med venteliste på deltagelse. Bent er

stadig formand men er begyndt at uddelegere flere opgaver til Brohusklubbens

medlemmer.

Ad 8: Eventuelt og næste møde.

Katrine sender fremover en deltagerliste forud for netværksmødet.

Næste møde 18.marts 2019.

For referat, Katrine Eskelund, kj@ddl.dk, 29 29 52 96.